Συναινετικό Διαζύγιο: Γιατί να το επιλέξω

Το συναινετικό διαζύγιο είναι η βέλτιστη επιλογή συναινετικής λύσης ενός γάμου. Το συναινετικό διαζύγιο είναι ο μόνος τρόπος συναινετικής λύσης του γάμου που κατ’ αρχήν κάθε δικηγόρος πρέπει να συστήνει στα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον τα τελευταία είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν αμφότερα σε λύση του γάμου τους, διότι μόνο μέσω αυτής της διαδικασίας είναι δυνατό να επιτευχθεί μία λύση, η οποία μπορεί να εξυπηρετεί πραγματικά το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων (εφόσον υπάρχουν) και να ικανοποιεί αμφότερους τους συζύγους χωρίς σημαντικές υποχωρήσεις.

Η δυνατότητα έκδοσης συναινετικού διαζυγίου πρέπει να εξετάζεται ως πρώτη λύση τόσο από τον ενδιαφερόμενο όσο και από τον δικηγόρο.

Και αυτό γιατί:

  1. Είναι οικονομικότερη λύση.

  2. Είναι ταχύτερη διαδικασία.

  3. Μέσω αυτού αποφεύγονται δικαστικές διαμάχες, κατά πάσα πιθανότητα, ετών.

  4. Ρυθμίζονται αναγκαστικά όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά, δηλαδή η επιμέλεια και η επικοινωνία με αυτά.

  5. Ρυθμίζονται, επίσης, όλα τα οικονομικά ζητήματα ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.

  6. Αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό η ένταση και η συναισθηματική φόρτιση ως αποτέλεσμα μίας σφοδρής αντιδικίας.

Ποιά είναι η διαδικασία:

Με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο, το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται από δύο δικηγόρους (έναν για τον κάθε σύζυγο) σε συμβολαιογράφο μέσα σε 12 ημέρες. Οι δύο σύζυγοι συναινούν στη διάσπαση και στην επίλυση των μεταξύ τους ζητημάτων (επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία, διατροφή, κοινή περιουσία, οικογενειακή στέγη) και εκπροσωπούνται από ξεχωριστούς δικηγόρους, καθώς δεν επιτρέπεται κοινή εκπροσώπηση.

Το νέο συναινετικό διαζύγιο ως μία ταχύτατη διαδικασία λαμβάνει χώρα ενώπιον Συμβολαιογράφου (δεν ακολουθείται δηλαδή πλέον η δικαστική οδός), όπου και κατατίθεται το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που έχουν ήδη υπογράψει οι ενδιαφερόμενοι, ως αποτέλεσμα της μεταξύ τους διαπραγμάτευσης, με την καθοδήγηση των Δικηγόρων τους.

Με το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό, ρυθμίζονται όλα τα θέματα, δηλαδή τα ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με τα τέκνα και όλα τα περιουσιακά θέματα. Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού για συναινετικό διαζύγιο γίνεται ενώπιον της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη, η δε Γραμματεία δίδει βεβαίωση ως προς το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων, είτε από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των συζύγων.

Με την πάροδο δέκα (10) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού για συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους υποβάλλουν το ιδιωτικό συμφωνητικό ενώπιον του Συμβολαιογράφου, προκειμένου να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου.

 

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για συναινετικό διαζύγιο, το κόστος του και τη διαδικασία έκδοσης συναινετικου διαζυγιου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επικοινωνήστε μαζί μας.

Όλες οι ερωτήσεις θα απαντηθούν άμεσα, με συνέπεια και εχεμύθεια.