ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

Αρχικά, να αναφέρουμε ότι τα είδη των διαζυγίων είναι δύο, το συναινετικό διαζύγιο (διαβάστε εδώ) και το διαζύγιο με αντιδικία.

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι το διαζύγιο κατ’ αντιδικία.

Το κατ’ αντιδικία διαζύγιο είναι η νομική διαδικασία που ακολουθείται όταν οι σύζυγοι δε μπορούν να συμφωνήσουν σε ουσιώδη ζητήματα που ανακύπτουν μετά από ένα διαζύγιο όπως η επιμέλεια ή η διατροφή των τέκνων καθώς και όταν διαφωνούν στην έκδοση του διαζυγίου επειδή για παράδειγμα ο ένας εκ των συζύγων δε συναινεί.

Είναι σύνηθες να υπάρχουν διαφωνίες σε τέτοια λεπτά ενδοοικογενειακά ζητήματα και ο δικηγόρος καλείται πριν αρχίσει τις διαδικασίες για το κατ’ αντιδικία διαζύγιο να προσπαθήσει να γεφυρώσει τα χάσματα και να εξετάσει πρώτα αν μπορούν οι σύζυγοι να συμφωνήσουν σε μια συναινετική διαδικασία σύμφωνα με το αξίωμα πως πρέπει πάντα να προτιμάται η πιο ανώδυνη για τα μέρη μέθοδος.

Δυστυχώς το διαζύγιο κατ΄ αντιδικία είναι τις περισσότερες φορές μια λύση που ακολουθείται όταν δεν συμφωνούν και οι δύο σύζυγοι σε ομαλή λύση με συναινετικό διαζύγιο.

Παρότι η έκδοση συναινετικού διαζυγίου προκρίνεται ως η βέλτιστη λύση, στις περιπτώσεις που η συνεννόηση με την άλλη πλευρά είναι αδύνατη, τότε η επιλογή της αντιδικίας είναι η μοναδική λύση απαλλαγής από έναν “νεκρό γάμο”.

Ποιες οι κατηγορίες του διαζυγίου κατ’ αντιδικία;

Το διαζύγιο κατ’ αντιδικία διακρίνεται σε διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού και σε διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης.

Ποιες οι προϋποθέσεις για έκδοση διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού;

Συγκεκριμένα, πρέπει να υπάρχει ισχυρός κλονισμός στη σχέση των συζύγων, ο οποίος να προήλθε εξαιτίας του εναγομένου ή και των δύο συζύγων (δηλαδή όχι από τον σύζυγο που καταθέτει την αγωγή διαζυγίου) και πλέον να είναι αφόρητη η εξακολούθηση του έγγαμου βίου..

  • Ισχυρός κλονισμός: Πρόκειται για αόριστη νομική έννοια από την άποψη ότι το Δικαστήριο κρίνει κάθε περίπτωση ξεχωριστά και αποφασίζει για την ύπαρξη ισχυρού κλονισμού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν ενδιαφέρει τόσο το ίδιο το γεγονός, αλλά αν αυτό κατάφερε πράγματι να προκαλέσει ισχυρό κλονισμό. Ως γεγονότα που προκαλούν κλονισμό μπορούν ενδεικτικά να αναφερθούν η διγαμία, η μοιχεία, η ενδοοικογενειακή βία, η εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης ή η πλήρης αδιαφορία ενός εκ των συζύγων για την οικογένεια και τις ανάγκες της ή η έλλειψη του οφειλόμενου σεβασμού μεταξύ των συζύγων, καθώς και γεγονότα που σχετίζονται με την συμπεριφορά τρίτων, όπως η συνεχής επέμβαση των πεθερικών στη ζωή του ζευγαριού.

Σε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη ισχυρού κλονισμού λόγω του γεγονότος, με κίνδυνο να απορριφθεί η αίτηση διαζυγίου αν δεν αποδειχθεί ο κλονισμός, ακόμη και αν το γεγονός είναι αληθινό.

  • Προέλευση του ισχυρού κλονισμού από πράξη του εναγομένου ή και των δύο συζύγων: Ο αιτών το διαζύγιο θα πρέπει να αποδείξει ότι το γεγονός που προκάλεσε κλονισμό αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο του άλλου συζύγου/εναγομένου ή και τους δύο συζύγους. Η αίτηση θα απορριφθεί στην περίπτωση που το γεγονός αφορά το πρόσωπο αυτού που καταθέτει την αίτηση.

  • Αφόρητη εξακολούθηση του έγγαμου βίου: Συνέπεια της επέλευσης του γεγονότος, το οποίο κλόνισε πραγματικά την σχέση των συζύγων, πρέπει να είναι η αδυναμία εξακολούθησης της έγγαμης συμβίωσης, με την έννοια ότι αυτή είναι αφόρητη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί από την πλευρά του αιτούντος διαζύγιο

3Β) Ποιες οι προϋποθέσεις έκδοσης διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης;

Αυτό που ενδιαφέρει στην περίπτωση αυτή είναι μόνο η ύπαρξη διετούς διάστασης, από την οποία συνάγεται ότι η έγγαμη συμβίωση είναι πλέον αφόρητη για τους συζύγους, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η έκδοση διαζυγίου χωρίς να απαιτείται η απόδειξη οποιουδήποτε άλλου γεγονότος.

Ποια η έννοια της διάστασης;

Η διάσταση διακρίνεται σε σωματική/εξωτερική και βουλητική. Σωματική είναι η διάσταση όταν οι σύζυγοι δεν συγκατοικούν πλέον, ενώ βουλητική είναι όταν, ακόμη και αν εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη, δεν υπάρχει πλέον κοινή θέληση για τη διατήρηση του γάμου.

Ομοίως με την έννοια του ισχυρού κλονισμού, η διάσταση αποτελεί αόριστη νομική έννοια, με αποτέλεσμα να εξετάζεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά από το Δικαστήριο, ώστε να κριθεί αν θεμελιώνεται η ύπαρξή της ή όχι.

Καταληκτικά, το διαζύγιο κατ’ αντιδικία είναι μια διαδικασία πολύπλοκη, η οποία εκτός από τη λύση του γάμου καθ’ αυτή, ρυθμίζει και πληθώρα άλλων θεμάτων που απορρέουν από τη λύση του, όπως η περιουσία των συζύγων, η επιμέλεια και η επικοινωνία με τα τέκνα, η διατροφή κλπ.

Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 22310 43806 και 6978227403 ή ηλεκτρονικά στο argiro.karaferi@gmail.com